کامپیوتربرتر


مدیریت :

مرتضی اسماعیلی


دسته بندی شغلی :

خدمات رایانه ای و ماشین های اداری


تلفن :

05155427228-05155431703


موبایل :

09157094118


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - بردسکن - بردسکن-قائم۱۳-کامپیوتربرتر


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

8الی ۱۳ظهر- 16الی ۲۰:۳۰ شب


امتیاز به این واحد :