پیرایش علی


مدیریت :

علی رضائی نیری


دسته بندی شغلی :

خدمات


تلفن :

05137258665


موبایل :

09159008730


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - خیابان آیت ا...عبادی عبادی 18بین حسین باشی 1و3


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

صبح ها8/30الی2عصر4الی102


امتیاز به این واحد :