جوشکاری منوچهری


مدیریت :

مجید منوچهری


دسته بندی شغلی :

آهنگران و صنعتگران اتومبیل


تلفن :

33412104


موبایل :

09354076857


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - - مشهدکوشش27بعدازچهاراه اول مغازه سوم جوشکاری نمونه


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

هشت صبح تا هشت شب


امتیاز به این واحد :