آرایشگاه معصومی


مدیریت :

معصومی


دسته بندی شغلی :

خدمات


تلفن :

5137419060


موبایل :

09301659592


وبسایت :


آدرس :

خراسان رضوی - مشهد - شیرودی ۴


توضیحات شغلی :


ساعت کار :

۸تا ۱۴


امتیاز به این واحد :