مشخصات ورود به قسمت اعضا :
مشخصات واحد صنفی

اعضا غیر رایگان : بعد از ثبت نام از قسمت ورود اعضا محصولات و خدمات خود را ثبت کنید

مشخصات ورود به قسمت اعضا :
مشخصات واحد صنفی
هزینه عضویت را به کارت شماره 6104337922634959 بنام خانم مهندس عیدی مدیریت حسابداری 118 اصناف واریز نمایید

اعضا غیر رایگان : بعد از ثبت نام از قسمت ورود اعضا محصولات و خدمات خود را ثبت کنید

درباره 118 اصناف ، مجوزها و سابقه فعالیت
عضویت درجه 4

بدون هزینه و رایگان

عضویت درجه 3

عضویت یکساله 10 هزار تومان

عضویت درجه 2

عضویت یکساله 30 هزار تومان

عضویت درجه 1

عضویت یکساله 60 هزار تومان